Manifest inicial

Les dones movem el món, ara l’aturem! #VagaDeTotes! Totes a la vaga!

(más abajo en castellano/ ci-dessous en français)

Les dones estem fartes de les polítiques socials, econòmiques i jurídiques que atempten de forma cada vegada més greu contra els nostres drets, la nostra dignitat i la nostra llibertat.

Lleis retrògrades com la de l’avortament o la de la reproducció assistida que ens neguen el dret a decidir lliurement ser o no ser mares, perquè el control sobre el cos de les dones i la nostra capacitat reproductiva han estat, sempre, estratègia central de la construcció del poder masclista i patriarcal. No volem avortaments clandestins ni la solitud de les dones en ells. Exigim el dret a avortar en condicions segures, dignes, en un sistema de salut pública, que no criminalitzi les dones ni ens abandoni a la nostra sort.

35 dones han estat assassinades en els primers mesos de 2014 a l’estat espanyol, i més d’1 de cada 4 dones ha patit agressions greus, però les violències masclistes segueixen sent invisibilitzades i el treball de prevenció de violències masclistes i educació en igualtat des de la infància segueix absent dels plans educatius. A més al 2013 es va donar una reducció del 39% dels pressupostos d’igualtat i un 27% en l’atenció integral a la violència de gènere (quan la mitjana de retallades fou del 8,9%).

Retallades criminals de serveis públics i de benestar social (educació, sanitat, serveis socials, etc.) que ens afecten més a nosaltres que a la resta de la població: som la majoria de les empleades en aquests sectors i per tant les que ens quedem a l’atur; continuem sent les que ens fem càrrec de criatures, grans i dependents i per tant les que amortim la desaparición d’aquests serveis; ens trobem entre els sectors més precaritzats i empobrits de la població i, per tant, les que tenim menys possiblitats d’accedir a aquests serveis si no són públics.

Una repressió brutal que ens deté, empresona i mutila, pel sol fet de manifestar-nos, de no romandre en silenci, quan ni la por i ni la repressió policial ni cap intent de criminalització podrà aturar els nostres somnis d’una veritable vida, en la que el benestar de les persones i el respecte a la natura no estiguin subordinats al benefici de pocs.

Exclusió sanitària, lleis d’estrangeria que ens condemnen al treball submergit, al racisme i les agressions xenòfobes, a la vulnerabilitat, a les redades racistes, quan no a l’enclaustrament en CIEs on la vulneració dels drets humans és quotidiana i fins i tot deportades. Les retallades i la falta de perspectives laborals han propiciat la tornada de persones autòctones als treballs mal pagats i això ha empès a moltes dones migrants (que abans realitzaven aquests treballs mal pagats i sense garanties ni drets laborals) a viure en la misèria, condemnades a la pobresa i a l’exclusió social, que és una més de les tantes cares de la violència vers les dones.

Reformes laborals que aprofundeixen en les desigualtats laborals que ja de per sí enfrontem les dones. La congelació del salari mínim, la reforma de l’IRPF, l’augment de l’IVA, la reforma laboral (que precaritza el treball remunerat de les dones i augmenta les diferències de salaris), l’aplaçament de la millora de la pensió de viudetat o la congelació de pensions, ens deixen en situació de major vulnerabilitat.

En ser responsables gairebé en exclusiva de les tasques de cura, les dones acabem intensificant el temps de treball domèstic per tal de compensar retallades i privatitzacions en serveis socials. El deute i les reformes que s’apliquen en el seu nom reforcen i aprofundeixen una estructura laboral que descansa en la doble o la triple jornada de les dones, i en el manteniment dels rols tradicionals del patriarcat. Les contribucions econòmiques no retribuïdes i el treball no pagat de les dones constitueixen un incommensurable deute amb les dones.

Aquestes i moltes altres raons ens porten a voler convocar una vaga general.

La idea de vaga sorgeix de l’esgotament de moltes davant la situació cada vegada més greu d’atac als drets socials, econòmics, civils, sexuals i reproductius, etc. Ens plantegem que les formes de lluita que estem duent a terme: manifestacions, concentracions, etc. si bé necessàries no són suficients i ens ve de gust donar un pas més, provocar un escenari de movilització i ruptura nou, que sigui espurna per una activació de totes les que estem fartes, no únicament les que a més de fartes estem organitzades.

ENS INTERESSA UNA VAGA POLÍTICA, creativa, que trascendeixi la vaga productiva i que incorpori noves actores que aquesta no inclou, UNA VAGA SOCIAL, UNA VAGA DE CONSUM, UNA VAGA FEMINISTA, una vaga de totes i tots.

Per què una vaga?

Perquè pensem que és una eina combativa carregada de potència; perquè volem recuperar la tradició de les dones que han jugat papers clau en vagues històriques; perquè ens la volem reapropiar perquè deixi de ser una eina només al servei del treballador formal, blanc i mascle i passi a ser una eina de totes.

Però, quin tipus de vaga?

Volem una vaga que visibilitzi específicament les condicions de desigualtat en què ens trobem les dones, una vaga de totes i tots que sigui convocada per dones on les dones i les nostres demandes siguin protagonistes. Una vaga a la qual puguem sumar-nos des de les nostres possibilitats, i que reflecteixi la nostra realitat (la de cadascuna i la de totes).

Una vaga productiva, sí; però sobretot una vaga que se surti dels clàssics patrons androcèntrics, que serveixi a totes les persones, treballadores i no treballadores, i a tots els treballs, productius, reproductius, domèstics, sexuals, formals o submergits.

Una vaga de consum, que denunciï el sistema de mercat depredador i capitalista; una vaga d’aturades que mostri que les aturades som actives i estem en lluita; una vaga de jubilades i de jubilats, una vaga de desobediència civil, una vaga d’estudiants, una vaga de totes.

Per quan?

Pel 22 d’octubre, amb temps suficient per pensar-la, preparar-la, coordinar-nos, convocar-la, fer-la nostra; però sense postergar-la fins a l’infinit, deixant passar el moment actual de saturació i la nostra necessitat de dir prou. Per això, per pensar-la conjuntament us convidem a participar en aquest procés de construcció de la vaga de totes, per avançar en el procés de definició de la vaga que volem. Convoca també a les teves amigues i a les teves veines.

Perquè nosaltres ja vivíem en crisi abans de la crisi. Les dones movem el món, ara l’aturem! Vaga de Totes! Totes a la vaga!

Manifiesto en castellano:

Las mujeres movemos el mundo, ahora lo paramos! #HuelgaDeTodas! Todas a la huelga!

Las mujeres estamos hartas de las políticas sociales, económicas y jurídicas que atentan de forma cada vez más grave contra nuestros derechos, nuestra dignidad y nuestra libertad.

Leyes retrógradas como la del aborto o la de la reproducción asistida que nos niegan el derecho a decidir libremente ser o no ser madres, porque el control sobre el cuerpo de las mujeres y nuestra capacidad reproductiva han sido, siempre, estrategia central de la construcción del poder machista y patriarcal. No queremos abortos clandestinos ni la soledad de las mujeres en ellos. Exigimos el derecho a abortar en condiciones seguras, dignas, en un sistema de salud pública, que no criminalice a las mujeres ni nos abandone a nuestra suerte.

35 mujeres han sido asesinadas en los primeros meses de 2014 en el estado español, y más de 1 de cada 4 mujeres hemos sufrido agresiones graves, pero las violencias machistas siguen siendo invisibilizadas y el trabajo de prevención y educación en igualdad desde la infancia sigue ausente de los planes educativos. Además en 2013 se dio una reducción del 39% de los presupuestos de igualdad y un 27% en la atención integral a la violencia de género (cuando la media de recortes fue del 8,9%).

Recortes criminales de servicios públicos y de bienestar social (educación, sanidad, servicios sociales, etc) Que nos afectan más a nosotras que al resto de la población: somos la mayoría de las empleadas en estos sectores y por tanto las que nos quedamos en paro; seguimos siendo las que nos hacemos cargo de niños, mayores y dependientes y por tanto las que amortiguamos la desapariciones de estos servicios; nos encontramos entre los sectores más precarizados y empobrecidos de la población y, por tanto, las que tenemos menos posibilidades de acceder a estos servicios si no son públicos.

Una represión brutal que nos detiene, encarcela y mutila, por el solo hecho de manifestarnos, de no permanecer en silencio, cuando ni el miedo y ni la represión policial ni ningún intento de criminalización podrá detener nuestros sueños de una verdadera vida, en la que el bienestar de las personas y el respeto a la naturaleza no estén subordinados al beneficio de unos pocos.

Exclusión sanitaria, leyes de extranjería que nos condenan al trabajo sumergido, al racismo y las agresiones xenófobas, a la vulnerabilidad, a las redadas racistas, cuando no al enclaustramiento en CIEs donde la vulneración de los derechos humanos es cotidiana e incluso a la deportación. Los recortes y la falta de perspectivas laborales han propiciado la vuelta de personas autóctonas a los trabajos peor pagados y esto ha empujado a muchas mujeres migrantes (que antes realizaban estos trabajos mal pagados y sin garantías ni derechos laborales) a vivir en la miseria, condenadas a la pobreza y a una (aún) mayor exclusión social, que es una más de las tantas caras de la violencia hacia las mujeres.

Reformas laborales que profundizan en las desigualdades laborales que ya de por sí enfrentamos las mujeres. La congelación del salario mínimo, la reforma del IRPF, el aumento del IVA, la reforma laboral (que precariza el trabajo remunerado de las mujeres y aumenta las diferencias salariales), el aplazamiento de la mejora de la pensión de viudedad o la congelación de pensiones, nos dejan en situación de mayor vulnerabilidad.

Al ser responsables casi en exclusiva de las tareas de cuidado, nosotras acabamos intensificando el tiempo de trabajo doméstico para compensar recortes y privatizaciones en servicios sociales. La deuda, y las reformas que se aplican en su nombre, refuerzan y profundizan una estructura laboral que descansa en la doble o triple jornada de las mujeres, y en el mantenimiento de los roles tradicionales del patriarcado. Las contribuciones económicas no retribuidas y el trabajo no pagado de las mujeres constituyen una inconmensurable deuda.

Estas y muchas otras razones nos llevan a querer convocar una huelga general.

La idea de huelga surge del agotamiento de muchas ante la situación cada vez más grave de ataque a los derechos sociales, económicos, civiles, sexuales y reproductivos, etc.

Nos planteamos que las formas de lucha que estamos llevando a cabo: manifestaciones, concentraciones… si bien necesarias no son suficientes y nos apetece dar un paso más, intentar provocar un escenario de movilización y ruptura nuevo, que sea chispa para una activación de todas las que estamos hartas, no únicamente las que además de hartas estamos organizadas.

NOS INTERESA UNA HUELGA POLÍTICA, creativa, que trascienda la huelga productiva y que incorpore nuevas actrices que esta no incluye, UNA HUELGA SOCIAL, UNA HUELGA DE CONSUMO, UNA HUELGA FEMINISTA, una huelga de todas y todos.

¿Por qué una huelga?

Porque pensamos que es una herramienta combativa cargada de potencia; porque queremos recuperar la tradición de las mujeres que han jugado papeles clave en huelgas históricas; porque queremos reapropiárnosla para que deje de ser una herramienta sólo al servicio del trabajador formal, masculino y blanco y pase a ser una herramienta de todas.

Pero, ¿qué tipo de huelga?

Queremos una huelga que visibilice específicamente las condiciones de desigualdad en que nos encontramos las mujeres, una huelga de todas y todos que sea convocada por mujeres y donde las mujeres y nuestras demandas sean protagonistas. Una huelga en la que podamos sumarnos desde nuestras posibilidades, y que refleje nuestra realidad (la de cada una y la de todas).

Una huelga productiva, sí, pero sobre todo una huelga que se salga de los clásicos patrones androcéntricos, que sirva a todas las personas, trabajadoras y no trabajadoras, y a todos los trabajos, productivos, reproductivos, domésticos, sexuales, formales o sumergidos.

Una huelga de consumo, que denuncie el sistema de mercado depredador y capitalista; una huelga de paradas que muestre que las paradas somos activas y estamos en lucha; una huelga de jubiladas, una huelga de desobediencia civil, una huelga de estudiantes, una huelga de todas.

Para cuando?

Para el 22 de octubre, con tiempo suficiente para pensarla, prepararla, coordinarnos, convocarla, hacerla nuestra; pero sin postergarla hasta el infinito, dejando pasar el momento actual de saturación y nuestra necesidad de decir basta.

Por eso, para pensar conjuntamente os invitamos a participar en este proceso de construcción de la huelga de todas, para avanzar en el proceso de definición de la huelga que queremos. Convoca también a tus amigas y a tus vecinas.

Porque nosotras ya vivíamos en crisis antes de la crisis. Las mujeres movemos el mundo, ahora lo detendremos! Huelga de Todas! Todas a la huelga!

 

vagadetotes-05

 
 

 Manifeste en français:

Les femmes nous bougeons le monde, maintenant nous le bloquons! #Grèvedetoutes (#vagadetotes en catalan #huelgadetodas en castillan) Toutes à la grève!

Les femmes, nous en avons marre des politiques sociales, économiques et juridiques qui attaquent chaque fois un peu plus nos droits, notre dignité et notre liberté.

Des lois rétrogrades comme celle qui veut interdire l’avortement ou la reproduction assistée qui nous nient le droit de décider librement si être mère ou pas, parce que le contrôle sur le corps des femmes et notre capacité reproductrice a toujours été une stratégie centrale de la construction du pouvoir machiste et patriarcal. Nous ne voulons pas d’avortements clandestins, ni de la solitude des femmes face à cette situation. Nous exigeons le droit à l’avortement dans des conditions sures, dignes, dans un système de santé publique, qui ne criminalise pas les femmes ni nous abandonne à notre sort.

35 femmes ont été assassinées pendant les premiers mois de 2014 dans l’état espagnol, et plus d’une femme sur 4 a souffert des agressions graves, mais les violences machistes continuent d’être invisibilisées et le travail de prévention et d’éducation à l’égalité depuis l’enfance reste absent des plans éducatifs. De plus, en 2013 il y eu une réduction de 39% du budget d’égalité et de 27 % dans l’attention en cas de violence de genre (quand la moyenne des coupures budgétaires a été de 8,9%).

Des coupures budgétaires criminelles des services publics et du bien-être social (éducation, santé, services sociaux, etc) qui nous affectent plus que le reste de la population: nous sommes la majorité des employées dans ces secteurs et ainsi nous sommes celles qui nous retrouvons au chômage; nous sommes encore celles qui prennent en charge les enfants, les personnes âgées et dépendantes et donc celles qui amortissent la disparition de ces services, nous nous retrouvant dans les secteurs les plus précaires et appauvris de la population et, donc celles qui ont le moins de possibilités d’accéder à ces services si ceux-ci ne sont pas publics.

Une répression brutale qui nous arrête, nous met en prison, nous mutile
, pour le simple fait de manifester, de ne pas rester en silence, quand ni la peur ni la répression policière ni aucune tentative de criminilisation ne pourront arrêter nos rêves d’une vraie vie, dans laquelle le bien-être des personnes et le respect de l’environnement ne soient pas subordonnés au bénéfice de quelques-uns.

L’exclusion sanitaire et les lois contre les étrangers qui nous condamnent au travail au noir, au racisme et aux agressions xénophobes, à la vulnerabilité, aux rafles racistes quand ce n’est pas à l’enfermement au Centre de rétention où la vulnération des droits humains est quotidienne et jusqu’à la déportation. Les coupures budgétaires et le manque de perspectives professionnelles ont forcé le retour de personnes autochtones aux travaux les moins payés et ceci a poussé les femmes migrantes (qui avant réalisaient ces travaux mal payés et sans garanties ni droits) à vivre dans la misère, condamnées à la pauvreté et à (encore) davantage d’exclusion sociale, ce qui est un des nombreux visages de la violence envers les femmes.

Des réformes du travail qui approfondissent les inégalités que nous affrontons déjà. Le gel du salaire minimum, la reforme de l’imposition, l’augmentation de la TVA, les reformes du code du travail de 2010 et 2012 (qui précarisent le travail rémunéré et augmentent les différences salariales), le gel des pensions de veuves ou des retraites, nous laissent dans une situation plus vulnérable.

Comme nous sommes responsables quasi-exclusivement des tâches de soins, nous finissons par intensifier le temps de travail domestique pour compenser les coupures budgétaires et privatisation des services sociaux. La dette, et les réformes qui s’appliquent en son nom, renforcent et approfondissent une structure professionnelle qui repose sur la double ou triple journée de travail des femmes, et dans le maintien des rôles traditionnels du patriarcat. Les conditions économiques non rémunérées et le travail non payé des femmes constituent en soit une incommensurable dette.

Celles-ci et beaucoup d’autres raisons nous poussent à penser à convoquer une grève générale.

Il nous semble que les formes de lutte que nous utilisons: manifestations, rassemblements… si elles sont nécessaires ne sont pas suffisantes et nous voulons faire un pas de plus, essayer de provoquer un scénario de mobilisation et de rupture nouveau, qui soit une étincelle pour une activation de toutes les énervées, pas seulement de celles qui en plus d’être énervées sont organisées.

Ce qui nous intéresse c’est une GRÈVE POLITIQUE, créative, qui transcende la grève productive et qui incorpore de nouvelles actrices que celle-ci n’inclue pas, UNE GRÈVE DE CONSOMMATION, UNE GRÈVE FÉMINISTE, une grève de toutes et de tous.

Pourquoi une grève?

Parce que nous pensons que c’est un outil de lutte chargé de puissance; parce que nous voulons récupérer la tradition des femmes qui ont eu un rôle clef dans les grèves historiques; parce que nous voulons nous la rapproprier pour qu’elle ne soit plus seulement un outil au service du travailleur formel, masculin et blanc et devienne un outil pour toutes.

Mais quel type de grève?

Nous voulons une grève qui visibilise spécifiquement les conditions d’iniquité qui nous touchent nous les femmes, une grève de toutes et tous qui soit convoquée par des femmes et ou les femmes et nos exigences soient au centre de la question. Une grève à laquelle nous puissions participer depuis nos possibilités et qui reflète notre réalité (celle de chacune d’entre nous et celle de nous toutes).

Une grève productive, oui, mais surtout une grève qui sorte des patrons classiques andocentriques, qui serve à toutes les personnes travailleuses ou non, et à tous les travaux, productifs, reproductifs, domestiques, sexuels, formels ou souterrains.

Quand?

Pour le 22 octobre, avec le temps suffisant pour la penser, la préparer, la coordonner, la convoquer, la faire nôtre; mais sans la repousser infiniment, sans laisser passer le moment actuel de saturation et notre nécessité de dire ASSEZ!

Pour ça, pour penser ensemble à ce processus de construction de la grève de toutes, pour avancer dans le processus de définition de la grève que nous voulons. Parles-en avec tes amies et tes voisines.

Parce que vous vivions la crise avant la crise. Les femmes nous bougeons le monde, maintenant nous allons le bloquer! Grève de toutes! Toutes à la grève!

vagadetotes