Adhesions

Adhereix-te al manifest

[CATALÀ]  [CASTELLANO]  [GALEGO]  [FRANÇAIS]  [ENGLISH]

Descarrega’l en PDF.

LES DONES MOVEM EL MÓN. ARA L’ATURAREM!

EL 22 D’OCTUBRE JORNADA DE LLUITA CAP A LA VAGA GENERAL PER CRIDAR BEN ALT QUE:

Defensem l’autonomia dels nostres cossos: sexualitats lliurement exercides; ple accés a la informació i a l’educació afectivo-sexual; AVORTAMENT LLIURE, GRATUÏT I COGESTIONAT PER LES DONES, les treballadores de la salut i el moviment feminista; maternitats escollides i accés universal a tècniques de reproducció assistida.

Exigim la fi de la violència ginecològica i obstètrica.

Reivindiquem el reconeixement de les DIFERENTS IDENTITATS DE GÈNERE, de la llibertat d’opció sexual i dels diferents tipus de famílies i unitats de convivència.

Combatem totes les VIOLÈNCIES MASCLISTES per acabar amb els feminicidis i tot tipus d’agressions contra les dones i apostem per l’autodefensa feminista.

Volem una VIDA I una MORT DIGNES: reconeixent la nostra dependència mútua, les nostres diversitats funcionals i garantint els drets i el benestar tant de qui és cuidada com de qui té cura d’altres.

Volem una vida digna per tots els éssers vius, lliure d’especisme i de tortura envers els animals i la preservació de la natura i el medi ambient.

Defensem els SERVEIS PÚBLICS (educació, sanitat i serveis socials) i els béns comuns autogestionats (recursos naturals i territori), d’accés universal, gratuït i de qualitat. Exigim L’ATURADA DE PRIVATITZACIONS I RETALLADES.

Volem un accés garantit i efectiu a l’HABITATGE DIGNE.

Ens posicionem contra el sistema especulatiu i capitalista. Apostem per una ECONOMIA FEMINISTA SOCIAL I SOLIDÀRIA, que posi al centre la vida de les persones.

Ens neguem a pagar el DEUTE.

Volem el repartiment de la riquesa i de tots els treballs – reproductius i productius – així com el seu reconeixement social, laboral i econòmic, també d’aquells tradicionalment feminitzats o inserits en l’economia considerada informal. Exigim la retirada de totes les LLEIS I REFORMES LABORALS que promouen i perpetuen les desigualtats i la precarietat. Lluitem per unes condicions de treball dignes.

Exigim la fi de la DISCRIMINACIÓ LABORAL per raó d’ètnia, gènere, classe, edat i sexualitat: contra la segregació vertical i sectorial i l’assetjament a la feina, a favor de la igualtat salarial i de les mesures que contribueixin a la corresponsabilitat de dones i homes en l’exercici de les cures.

Defensem el dret a la lliure circulació i permanència de les persones. Volem que totes les persones tinguin accés universal als serveis públics i a la plena participació comunitària i política. CAP PERSONA ÉS IL·LEGAL, exigim el tancament dels CIEs.

Volem una vida lliure de repressió i defensem la LLIBERTAT D’ACCIÓ I MANIFESTACIÓ. Exigim la retirada de la llei Mordaza, de la reforma del codi penal, de l’actual llei de l’avortament i de totes les normatives i disposicions punitives que restringeixen les nostres llibertats i l’ús de l’espai públic, com ara l’ordenança del civisme.

Ens plantem contra el frau fiscal, la corrupció política i econòmica i la impunitat policial.

Per a tot això i molt més les sota signants convoquem el 22 d’octubre a una jornada de lluita cap a la vaga general en primavera. Ocuparem les places i els carrers, tancarem els mercats i les botigues, aturarem el transport… aturarem el món!

@VAGADETOTES  –  #VAGADETOTES  –  #FEMCORRERLAVAGA

petition_vagadetotes_button-04-b

¡LAS MUJERES MOVEMOS EL MUNDO! ¡AHORA LO PARAMOS!

JORNADA DE LUCHA EL 22 DE OCTUBRE PARA GRITAR BIEN ALTO QUE

Defendemos la autonomía de nuestros cuerpos: sexualidades libremente ejercidas; pleno acceso a la información ya la educación afectivo-sexual; ABORTO LIBRE, GRATUITO Y cogestionado por LAS MUJERES, las trabajadoras de la salud y el movimiento feminista; maternidades escogidas y acceso universal a técnicas de reproducción asistida. Exigimos el fin de la violencia ginecológica y obstétrica.

Reivindicamos el reconocimiento de las DIFERENTES IDENTIDADES DE GÉNERO, la libertad de opción sexual y los diferentes tipos de familias y unidades de convivencia.
Combatimos todas las violencias machistas para acabar con los feminicidios y todo tipo de agresiones contra las mujeres y apostamos por la autodefensa feminista.

Una vida y una muerte dignas: reconociendo nuestra dependencia mutua, nuestras diversidades funcionales y garantizando los derechos y el bienestar tanto de quién es cuidada como de quien tiene cuidado de otros.

Queremos una vida digna para todos los seres vivos, libre de especismo y de tortura hacia los animales y la preservación de la naturaleza y el medio ambiente.

Defendemos los SERVICIOS PÚBLICOS (educación, sanidad y servicios sociales) y los bienes comunes autogestionados (recursos naturales, comunitarios y territorio), de acceso universal, gratuito y de calidad. Exigimos EL FIN DE LAS PRIVATIZACIONES Y RECORTES.

Queremos un acceso garantizado y efectivo a la VIVIENDA DIGNA.

Nos posicionamos contra el sistema especulativo y capitalista. Apostamos por una ECONOMÍA FEMINISTA SOCIAL Y SOLIDARIA, que ponga en el centro la vida de las personas.

Nos negamos a pagar el DEUDA.

Queremos el reparto de la riqueza y de todos los trabajos – reproductivos y productivos -, así como su reconocimiento social, laboral y económico, también de aquellos tradicionalmente feminizados o insertados en la economía considerada informal. Exigimos la retirada de todas las LEYES Y REFORMAS LABORALES que promueven y perpetúan las desigualdades y la precariedad. Luchamos por unas condiciones de trabajo dignas.
Exigimos el fin de la discriminación laboral por razón de etnia, género, clase, edad, capacidades y sexualidad: contra la segregación vertical y sectorial y el acoso en el trabajo, a favor de la igualdad salarial y de las medidas que contribuyan a la corresponsabilidad de mujeres y hombres en el ejercicio de los cuidados.

Defendemos el derecho a la libre circulación y permanencia de las personas. Queremos que todas las personas tengan acceso universal a los servicios públicos ya la plena participación comunitaria y política. NINGUNA PERSONA ES ILEGAL, exigimos el cierre de los CIE.

Queremos una vida libre de represión y defendemos la LIBERTAD DE ACCIÓN Y MANIFESTACIÓN. Exigimos la retirada de la ley Mordaza, la reforma del código penal, de la actual ley del aborto y de todas las normativas y disposiciones punitivas que restringen nuestras libertades y el uso del espacio público, como la ordenanza del civismo.

Nos plantamos contra el fraude fiscal, la corrupción política y económica y la impunidad policial.

Para todo esto y mucho más las abajo firmantes convocamos jornada de lucha el 22 de octubre. Ocuparemos las plazas y las calles, cerraremos los mercados y las tiendas, bloquearemos el transporte… ¡detendremos el mundo!

@VAGADETOTES – #HUELGADETODAS – #VAGADETOTES

petition_vagadetotes_button-04-b

AS MULLERES MOVEMOS O MUNDO. AGORA PARARÉMOLO!

O 22 DE OUTUBRO XORNADA DE LOITA Á FOLGA XERAL PARA BERRAR BEN ALTO QUE:

Defendemos a autonomía dos nosos corpos: sexualidades livremente exercidas; pleno acceso á información e á educación afectivo-sexual; ABORTO LIVRE, GRATUÍTO E COXESTIONADO PARA AS MULLERES, as traballadoras da saúde e o movemento feminista; maternidades escollidas e acceso universal a técnicas de reprodución asistida. Esiximos o fin da violencia xinecolóxica e obstétrica.

Reivindicamos o recoñecememto das DIFERENTES IDENTIDADES DE XÉNERO, da liberdade da opción sexual e dos diferentes tipos de familias e unidades de convivencia.
Combatemos tódalas VIOLENCIAS MACHISTAS para rematar cós feminicidios e todo tipo de agresións contra as mulleres e apostamos pola autodefensa feminista.

Unha VIDA e unha MORTE DIGNAS: recoñecendo a nosa dependencia mútua, as nosas diversidades funcionais e garantindo os dereitos e o benestar tanto de quen é coidada como de quen coida doutras.

Queremos unha vida digna para todolos seres vivos, livre de especismo e tortura hacia os animais e a preservación da natureza e medio ambiente.

Defendemos os SERVICIOS PÚBLICOS (educación, sanidade e servicios sociais) e os bens comúns autoxestionados (recursos naturais e territorio), de acceso universal, gratuito e de calidade. Esiximos A PARADA DA PRIVATIZACIÓN E RECORTES.

Queremos un acceso garante e efectivo a VIVENDA DIGNA.

Posicionámonos contra o sistema especulativo e capitalista. Apostamos por unha ECONOMIA FEMINISTA SOCIAL E SOLIDARIA, que poña no centro da vida das persoas.

Negámonos a pagar a DÉBEDA.

Queremos o repartimento da riqueza e de tódolos traballos – reproductivos e productivos – así como no seu recoñecemento social, laboral e económico, tamén daqueles tradicionalmente feminizados ou inseridos na economía considerada informal. Esiximos a retirada e tódalas LEIS E REFORMAS LABORAIS que promoven e perpetúan as desigualdades e a precariedade. Loitamos por unhas condicións de traballo dignas.
Esiximos o fin da DISCRIMINACIÓN LABORAL por razón de etnia, xénero, clase, edade e sexualidade: contra a segregación vertical e sectorial e os acosos no traballo, a favor da igualdade salarial e das medidas que contribúen á corresponsabilidade das mulleres e os homes no exercixio dos coidados.

Defendemos o dereito a livre circulación e permanencia das persoas. Queremos que tódalas persoas teñan un acceso universal ós servicios públicos e a plena participación comunitaria e política. NINGUNHA PERSOA É ILEGAL, esiximos o peche dos CIEs.

Queremos unha vida livre da represión e defendemos a LIBERDADE DE ACCIÓN E MANIFESTACIÓN de tódalas normativas e disposicións punitivas que restrinxen as nosas liberdades e o uso do espazo público, como agora a ordenanza do civismo.

Plantexámonos contra o fraude fiscal, a corrupción política e económica e a impunidade policial.

Para todo isto e moito máis as abaixo firmantes convocamos o 22 de outubro unha xornada de loita de cara á folga xeral en primavera. Ocuparemos as prazas e as rúas, pecharemos os mercados e as tendas, pararemos o transporte… pararemos o mundo!

@VAGADETOTES – #HUELGADETODAS – #VAGADETOTES

petition_vagadetotes_button-04-b

Les femmes nous faisons bouger le monde, maintenant nous le bloquons!

Journée d’action le 22 Octobre pour rappeler haut et fort que:

Nous défendons l’autonomie de nos corps: la sexualité librement exercée; le plein accès à l’information et à l’éducation sexuelle et affective; l’avortement libre, gratuit et géré conjointement par les femmes, les travailleurs de la santé et le mouvement féministe; des maternités choisies et l’accès universel à des techniques de procréation assistée. Nous exigeons la fin de la violence gynécologie et obstétrique.

Nous exigeons la reconnaissance des différentes identités de genre, de la liberté de choix sexuel et des différents types de familles et des unités de vie commune.

Nous combattons toutes les violences machistes pour mettre fin aux féminicides et tous les types d’attaques contre les femmes et nous misons sur l’auto-défense féministe.

Nous voulons une vie et une mort dignes: la reconnaissance de notre interdépendance, de nos diversités fonctionnelles et la garantie des droits et du bien-être tant de celles dont on prend soin que de celles qui s’occupent des autres.

Nous voulons une vie digne pour tous les êtres vivants, libre de spécisme et de la torture sur les animaux ainsi que la préservation de la nature et de l’environnement.

Nous défendons les services publics (éducation, santé et services sociaux) et les biens communs autogérés (naturels, sociaux et territoriaux) d’accès universel, gratuit et de qualité. Nous exigeons l’arrêt de la privatisation et des coupes budgétaires.

Nous voulons un accès effectif et garanti à un logement décent.

Nous nous positionnons contre le système capitaliste et spéculatif. Nous croyons en une économie féministe, sociale et solidaire qui place les personnes au centre de la vie.

Nous refusons de payer la dette.

Nous voulons la répartition de la richesse et de toutes les tâches – reproductrices et de production – ainsi que la reconnaissance sociale des emplois qui sont traditionnellement féminisés ou insérés dans l’économie considérée comme informelle. Nous exigeons le retrait de toutes les lois et réformes du travail qui favorisent et perpétuent les inégalités et l’insécurité. Nous luttons pour des conditions de travail décentes.

Nous exigeons la fin de la discrimination au travail en raison de la race, le sexe, la classe, les capacités, l’âge et la sexualité: la ségrégation sectorielle et verticale et le harcèlement au travail, et sommes à faveur de l’égalité salariale et des mesures pour contribuer à la corresponsabilité des femmes et des hommes dans l’exercice des soins.

Nous défendons le droit à la libre circulation et au séjour des personnes. Nous voulons que tous les gens aient un accès universel aux services publics et à la pleine participation communautaire et politique. PERSONNE N’EST ILLÉGAL, nous exigeons la fermeture des Centres de Rétention Administrative.

Nous voulons une vie libre de répression et défendons la liberté d’action et de manifestation. Nous exigeons le retrait de la loi «MORDAZA» (loi sur la sécurité citoyenne), de la réforme du code pénal, de la loi sur l’avortement en cours et tous les règlements et dispositions punitives qui restreignent nos libertés et l’utilisation de l’espace public, comme «l’ordonnance de civisme».

Nous nous plantons contre la fraude fiscale, la corruption et l’impunité policière économique et politique.

Pour tout cela et plus encore, les soussignés vous appelons à une journée d’action le 22 Octobre. Les places et les rues coupées, marchés et commerces fermés, transports arrêtées… nous bloquerons le monde!

GRÈVE DE TOUTES  – #VAGADETOTES – @VAGADETOTES

petition_vagadetotes_button-04-b

WOMEN, WE MOVE THE WORLD, NOW WE WILL STOP IT!

October 22nd, action day to shout out that:

We defend the autonomy of our bodies: free exercise of our sexuality; full access to information of affective and sexual education; FREE ABORTION COLLECTIVELY HANDLED BY WOMEN, health workers and the feminist movement; chosen motherhood and universal access to assisted reproduction techniques.

We demand an end to violence and obstetric gynecology.

We demand the recognition of DIFFERENT GENDER IDENTITIES, freedom of sexual choice and the different types of families and coexistence units.

We combat all types of PATRIARCHAL VIOLENCE to end femicide and the attacks against women, and we commit to feminist self-defense.

A LIFE AND a DIGNIFIED DEATH: recognizing our interdependence, our functional diversity and ensuring the rights and well being of those who are taken care of, as of those who care for others.

We want a decent life for all living beings, free of speciesism and torture to animals, and the preservation of nature and environment.

We defend universally accessible, free and of good quality PUBLIC SERVICES (education, health and social services) and self-managed common goods (land and social and natural resources). We demand THE END OF PRIVATIZATION AND BUDGET CUTS.

We want an effective and guaranteed access to DECENT HOUSING.

We position ourselves against the capitalist and speculative system. We believe in a FEMINIST AND SOCIAL ECONOMY, centered in people’s lives.

We refuse to pay the DEBT.

We want the distribution of wealth and all the work – reproductive and productive – as well as its social recognition, including those jobs traditionally feminised or inserted into the so called “informal economy “. We demand the withdrawal of all LAWS AND LABOUR REFORMS that promote and perpetuate inequality and insecurity. We fight for decent working conditions.

We demand an end to JOB DISCRIMINATION because of race, gender, class, age, abilities and sexuality: sectorial and vertical segregation and harassment at work, in favor of equal pay and measures to contribute to the women and men co-responsibility in the exercise of care.

We defend the right to free movement and residence of people. We want all people to have universal access to public services and full community participation and politics. NO PERSON IS ILLEGAL, we demand the closure of the CIES (spanish immigrant detention centers).

We want a life free of repression and we defend FREEDOM OF ACTION AND DEMONSTRATION. We demand the withdrawal of the Mordaza law, the reform of the penal code, the current abortion law and all regulations and punitive provisions that restrict our freedoms and the use of public space, such as ordinance of civility.

We stand against tax fraud, economic and political corruption and police impunity.

For all this and much more, the undersigned call for a action day on October the 22nd. Occupied squares and streets, closed markets and shops… stop the world!

STRIKE OF ALL –  #VAGADETOTES – @VAGADETOTES 

petition_vagadetotes_button-04-b

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s